Caitanya-caritāmṛta Antya-līlā Chapter 6 Text 13 – June 20, 2021

Caitanya-caritāmṛta Antya-līlā
Chapter 6 Text 13


pūrve śāntipure raghunātha yabe āilā
mahāprabhu kṛpā kari’ tāṅre śikhāilā

 

TRANSLATION
When Raghunātha dāsa, during his family life, went to meet Śrī Caitanya Mahāprabhu at Śāntipura, the Lord gave him worthy instructions by His causeless mercy.