Brihad Bhagavatamrta Part 1 Chapter 5 Text 1

Brihad Bhagavatamrta
Part 1 Chapter 5 Text 1

sri-pariksid uvaca
tatra sri-narado harsa-
bharakrantah sa-nartanam
rajadhanyam pravistavan

TRANSLATION
Sri Pariksit said: Sri Narada, beside himself with joy, arrived dancing at the kingdom of the Kurus and raced to their capital city.