Srimad Bhagavatam Canto 10 Chapter 80 Text 1

Srimad Bhagavatam
Canto 10 Chapter 80 Text 1

sri-rajovaca
bhagavan yani canyani
mukundasya mahatmanah
viryany ananta-viryasya
srotum icchami he prabho

TRANSLATION
King Pariksit said: My lord, O master, I wish to hear about other valorous deeds performed by the Supreme Personality of Godhead, Mukunda, whose valor is unlimited.