Narada Bhakti Sutra – Sutra 35

Narada Bhakti Sutra
Sutra 35

tat tu visaya-tyagat sanga-tyagac ca

TRANSLATION
One achieves bhakti by giving up sense gratification and mundane association.